هزینه-فرصت از دست رفته

ِیکی از روشهای انتخاب پروژه، هزینه- فرصت(Opportunity Cost) می باشد.این واژه برای این استفاده می شود که استفاده از فرصت انتخاب یک پروژه، فرصت  انتخاب سایر پروژه ها را از شما میگیرد.هر سازمان به دلایل مختلف اعم از محدودیت منابع، ریسکها، محدودیت مالی، محدودیت زمانی و غیره، نمی تواند بصور همزمان تمام پروژه های پیشنهادی را انجام بدهد لذا می بایست بین آنها بر اساس معیارهای مشخص شده توسط آن سازمان، یک و یا تعداد محدودی از آنها را انتخاب نماید. لذا با انتخاب یک پروژه از میان چند پروژه فرصت عدم انتخاب سایر پروژه ها را از دست می دهد.