شرح کار پروژه (Project Statement of Work)در مستند شرح کار پروژه (Project Statement of Work)، شرحی از محصول، خدمات و یا نتایج را که پروژه تحویل خواهد داد، آورده می شود. برای پروژه های داخلی، آغازگر پروژه یا حامی (Sponsor) بر اساس نیازهای کسب و کار، محصول، و یا خدمات مورد نیاز، شرح کار را فراهم می کند . برای پروژه های خارجی، بیانیه ای از کار را می توان از مشتری را به عنوان بخشی از یک سند پیشنهاد، (به عنوان مثال، یک درخواست برای پیشنهاد، درخواست برای اطلاعات و یا درخواست برای پیشنهاد) و یا به عنوان بخشی از قرارداد دریافت کرده است. 

افشانده اشاره به شرح زیر است: *نیاز کسب و کار (Business need) :  نیاز کسب و کار یک سازمان بطور معمول ممکن است برگرفته شده از یک تقاضا در بازار، پیشرفت فن آوری، الزام قانونی، مقررات دولتی، و یا رسیدگی زیست محیطی باشد.معمولا، نیاز کسب و کار و آنالیز هزینه-فایده در مورد کسب و کار جهت توجیه پروژه قرار داده می شود.

*شرح حیطه محصول (Product scope description) :شرح حیطه محصول، گزارشی است که در آن ویژگی های محصول،خدمات، و یا نتایج که پروژه آن انجام می دهد، قرار دارد. شرح باید مستند رابطه بین محصولات، خدمات، و یا نتایج در حال ایجاد و نیاز کسب و کار باشد.

* برنامه ریزی استراتژیک (Strategic plan) : برنامه ریزی استراتژیک، چشم انداز استراتژیک سازمان، اهداف سازمان و بیانیه ماموریت سطح بالا سازمان را مستند می سازد.تمام پروژه های سازمان می بایست همراستا با برنامه استراتژیک باشند. همراستایی برنامه استراتژیک تضمین به موفقیت و پوشش اهداف سازمانی می نماید.