گروه فرآیندی اتمام (Closing Process Group)گروه فرآیندی اتمام (Closing Process Group) ، شامل فرآیندهایی جهت نهایی نمودن تمامی فعالیت­های گروه­های فرآیندی مدیریت پروژه است تا پروژه، فاز یا الزامات قراردادی را به صورت رسمی(formally)  تکمیل نماید. گروه فرآیندی اتمام، زمانی تکمیل می شود که فرآیندهای تعریف شده درون تمامی گروه های فرآیندی، مطابق با شرایط دروه پروژه یا فاز به صورت رسمی خاتمه یابد.این گروه فرآیندی همچنین برای بستن پروژه زودتر از زمان  نیز انجام می شود،

 

اصولا به دلایل 1- کنسل شدن پروژه و یا داشتن شرایط ویژه ، پروژه های زودتر بسته می شوند. در اتمام  پروژه یا فاز، موارد زیر ممکن است رخ دهند:

  • اخذ تاییده از مشتری یا حامی،
  • بازبيني پس از پایان پروژه یا فاز،
  • ثبت اثرات مطابق سازی (Impacts of Tailoring) برای هر فرآیند،
  • مستندسازی درس­های آموخته شده،
  • به‌روزرساني‌هاي مناسب سرمایه های فرآیندی سازمانی (Organizational Process Assets)،
  • بایگانی تمامی مستندات مرتبط در سیستم اطلاعات مدیریت پروژه که بعنوان سوابق گذشته استفاده شوند، و
  • اتمام کلیه فعالیتهای تدارکات و اطمینان از بستن قراردهای مرتبط
  • انجام ارزیابی عملکرد تیم ها و رهاسازی منابع پروژه (release project resources)