گروه فرآیندی مونیتور و کنترل (Monitoring and Controlling Process Group)گروه فرآیندی مونیتور و کنترل، شامل فرآیندهایی جهت پیگیری، بازبينی و تعیین پیشرفت و عملکرد پروژه و همچنين جهت شناسایی حوزه­های نیازمند تغییر در برنامه آنها و آغاز تغییرات مربوطه، می­باشند. مزیت اصلی این گروه فرآیندی آن است که عملکرد پروژه به صورت مستمر و منظم جهت تعیین انحرافات از برنامه مدیریت پروژه (Project Management Plan) مورد بررسی قرار گرفته و اندازه‌گیری می­شود.

 

گروه فرآیندی مونیتور و کنترل، شامل موارد ذیل می باشد:

  • کنترل تغییرات و ارائه پیشنهاد اقدام پيش‌گيرانه در پیش­بینی مشکلات احتمالی،
  • نظارت بر فعالیت­های جاری پروژه نسبت به برنامه مدیریت پروژه و بیسلاین عملکرد پروژه، و
  • ایجاد فرآيند کنترل تغییر یکپارچه موثر با هدف پیاده سازی تعییرات پذیرفته شده.

این نظارت مستمر، به تیم پروژه کمک می کند تا از وضعیت سلامت پروژه  مطلع شود و حوزه­هایی را که به نیاز پيگيري بیشتری دارندراشناسایی نمایند. گروه فرآیندی مونیتور و کنترل، نه تنها مونیتور و کنترل بر روی فعالیتهای سایر گروه های فرآیندی دارد، بلکه بر تمام کارهای پروژه نظارت و کنترل می­نماید. در پروژه­ هایی که شامل چند فاز هستند، گروه فرآیندی مونیتور و کنترل، فازهای پروژه را جهت پیاده­سازی اقدامات اصلاحی یا پيش‌گيرانه، هماهنگ می­نماید تا پروژه با برنامه مدیریت پروژه تطابق داشته باشد. این بازبيني می­تواند به‌روزرساني‌هاي پیشنهادی و مصوب برنامه مدیریت پروژه منجر شود. بطور مثال، یک تاریخ پایان از دست رفته در مورد یک فعالیت، ممکن است به تنظیماتی در برنامه جاری کارکنان، زمان اضافه کاری یا تعادل بین اهداف بودجه و زمان، نیاز داشته باشد.جهت کاهش و کنترل سربارها (overhead)، رویه های انتظارات مدیریت (Management-by-Exception) و سایر تکنیک ها می تواند بصورت مناسب مورد ملاحظه قرار گیرد