گروه فرآیندی اجراگروه فرآیندی اجرا، شامل فرآیند­هایی جهت تکمیل کار تعریف شده در برنامه مدیریت پروژه و همچنین کسب رضایت از مشخصات پروژه می باشد. این گروه فرآیندی جهت هماهنگ ­سازی افراد و منابع، یکپارچه­سازی و انجام فعالیت‌های پروژه بر طبق برنامه مدیریت پروژه انجام می شود.  در طول اجرای پروژه، ممکن است نیاز به به‌روزرساني­ برنامه ها و خط مبنا باشد. این امر شامل تغییرات مدت زمان مورد انتظار فعالیت، تغییرات اثر بخشی منابع و در دسترس بودن آنها و ریسک­های پیش­بینی نشده مي‌باشد.

 

چنین انحرافاتی ممکن است بر برنامه مدیریت پروژه یا مستندات پروژه، تأثیر گذارد و ممکن است منجر به تحلیل بیشتر و یا تعیین پاسخ­های مناسب مدیریت پروژه باشد.نتایج تحلیل می­توانند به درخواست­های تغییر منجر شود که اگر تصویب شوند، ممکن است برنامه مدیریت پروژه، دیگر مستندات پروژه و یا بیسلاین های آنها را تغییر دهد. بخش زیادی از بودجه پروژه جهت اجرای فرآیندهای گروه فرآیندی اجرا، مورد استفاده قرار می‌گیرد