گروه فرآیندی برنامه ریزی (Planning Process Group)

گروه فرآیندی برنامه­ ریزی، شامل فرآیندهایی جهت مشخص نمودن محدوده کلی فعالیتها، تعریف و بررسی اهداف و تعیین اقدامات لازم جهت کسب آن اهداف واجرا می باشد . فرآیندهای برنامه­ ریزی، برنامه مدیریت پروژه و مستندات پروژه را که در انجام کارهای پروژه، مورد استفاده قرار خواهند گرفت، توسعه می­دهد. ذات چند بعدی مدیریت پروژه، حلقه­ های بازخورد تکراری را برای تحلیل­های بیشتر، ایجاد می­کند. به مرور که اطلاعات یا خصوصیات پروژه جمع ­آوری و شناخته می­شوند، ممکن است برنامه ­ریزی بیشتری لازم باشد.

 

تغییرات مهم در طول چرخه عمر پروژه نشان می‌دهد که بازنگری یک یا چند فرآیند مربوط به برنامه‌ریزی و برخی از فرآیندهای آغازین، لازم است.این جزئیات فزاينده برنامه مدیریت پروژه، غالباً به “برنامه‌ریزی موجی غلتان” (Progressive Elaboration) ، معروف است که نمایانگر  برنامه­ ریزی و مستندسازی، فرآیندهای تکراری و مستمر هستند.برنامه مدیریت پروژه و مستندات پروژه که به عنوان خروجی گروه فرآیند برنامه ­ریزی می­باشند، تمام جنبه­ های پروژه را شامل محدوده، زمان، هزینه، کیفیت، ارتباطات، ریسک و تدارکات، مورد بررسی قرار می‌دهند. به‌روزرساني‌هاي ناشی از تغییرات مصوب در پروژه، ممکن است بر بخش­هایی از برنامه مدیریت پروژه و مستندات آن، تأثیر مهمی داشته باشند. به‌روزرساني‌هاي این مستندات، موجب دقت بیشتر در زمان‌بندي، هزینه­ ها و نیازمندی منابع جهت تأمين محدوده تعریف شده پروژه می­شود.

تیم پروژه باید همکاری تمامی ذینفعان مرتبط را در برنامه­ ریزی پروژه، تهیه برنامه مدیریت پروژه و مستندات پروژه، جلب نماید. از آنجا كه فرآیند بررسی و بازخورد، نمی­تواند بگونه‌ای نامحدود ادامه یابد، رویه­ های تهیه شده سازمان، پس از آن که فعالیتهای اولیه برنامه ­ریزی پایان یافت، اعمال می­شوند. این رویه­ ها، از ماهیت پروژه، مرزهای مشخص پروژه، فعالیت­های مناسب نظارت و کنترل و علاوه بر آن محیطی که پروژه در آن اجرا می­شود، تأثیر می‌گیرند.تعاملات دیگر بین فرآیندها در گروه فرآیندی برنامه ­ریزی، به ماهیت پروژه بستگی دارد. برای مثال، در برخی پروژه‌ها، تا انجام برنامه­ ریزی اصلي، هیچ ریسکی شناسایی نخواهد شد. در آن زمان، تیم پروژه ممکن است اهداف هزینه‌اي و زمانی را بسیار گسنرده تشخیص دهند، به همین دلیل ریسک­های بیشتری را نسبت به قبل در نظر می­گیرند. نتایج این تکرارها، بعنوان به‌روزرساني‌هاي برنامه مدیریت پروژه یا مستندات پروژه، ثبت می­شوند.