چرخه حیات تکرار شونده و افزایشی

چرخه حیاتتکرار شونده و افزایشی شامل فازهای بسیار بوده که هر فاز شامل فعالیتها متعدد می باشد و این فازها در حال تکرار شدن هستند.توسعه تکرارهای محصول بصورت یک سری از دورهای مکرر می باشد که در حال افزایش پی در پی می باشد .پروژه های تکرار شونده و افزایشی ممکن است در ادامه مراحل با هم تداخل پیدا نمایند. در طول یک تکرار، فعالیت تمام گروه های فرآیند مدیریت پروژه انجام شود.

 

در پایان هر تکرار، تحویل دادنی ها یا مجموعه ای از تحویل دادنی ها تکمیل خواهد شد. تکرار آتی، ممکن است یاعث ایجاد افزایش تحویل دادنی ها و یا ایجاد امکانات جدید شوند.هر تکرار تدریجی از ایجاد تحویل دادنی ها تا معیارهای خروج برای فاز ، اجازه بازخورد به تیم پروژه را خواهد داد . در چرخه حیات تکراری، چشم انداز برای انجام کلی توسعه یافته بصورت کلان بوده ، اما دامنه برای یک تکرار در یک زمان مشخص بسیار جزیی خواهد بود . اغلب برنامه ریزی برای تکرار بعدی به عنوان پیشرفت کار در دامنه تکرار فعلی و تحویل دادنی ها انجام می شود. کار مورد نیاز برای یک مجموعه مشخص از تحویل دادنی ها ممکن است در مدت زمان و تلاش متفاوت صورت گیرد و تیم پروژه ممکن است بین و یا در طول تکرار تغییر یابد. تغییرات در دامنه تکرار یک بار با دقت بررسی می شوند.

چرخه حیات تکرار شونده و افزایشی به طور زمانی استفاده می شود که یک سازمان نیاز به مدیریت تغییرات اهداف و دامنه برای کاهش پیچیدگی پروژه و یا تحویل بخشی از یک محصول مفید است و باعث ایجاد ارزش برای یک یا چند گروه از ذینفعان بدون تاثیر بر روی تحویل دادنی ها یا مجموعه ای از تحویل دادنی ها می شود.پروژه های بزرگ و پیچیده غالبا از این روش جهت کاهش ریسکها بوسیله اجازه دادن به تیم برای دریافت بازخورد و درس های آموخته بین تکرار،استفاده می کنند.