چرخه حیات پیش بینی شده (Predictive Life Cycles)چرخه حیات پیش بینی شده (که اغلب با نام "برنامه محور" شناخته می شود) آنهایی هستند که در آن محدوده پروژه، و زمان و هزینه مورد نیاز برای ارائه دامنه، در اوایل چرخه حیات پروژه شناخته می شوند. همانطور که در شکل  ذیل نشان داده شده است، این پروژه ها از طریق یک سری از مراحل متوالی باهم ارتباط دارند. هر کدام از آن مراحل شامل یک فاز می باشد و هر فاز به طور کلی متمرکز بر زیر مجموعه ای از فعالیت های پروژه و فرآیندهای مدیریت پروژه می باشد. کارهای انجام شده در هر مرحله معمولا متفاوت با مراحل قبلی و بعدی می باشد،

 

در نتیجه، آرایش و مهارت های مورد نیاز از تیم پروژه ممکن است فاز به فاز متفاوت باشد.زمانی که پروژه آغاز شد، تیم پروژه متمرکز برروی تعریف محدوده کلی محصول و پروژه ، توسعه برنامه جهت ارائه محصول (و هر تحویل دادنی مرتبط)، و سپس ادامه مراحل اجرای برنماه که در آن محدوده هست،می باشد. تغییرات محدوده پروژه به دقت مدیریت و برنامه ریزی  می شود و رد صورت نیاز پس از پذیرش رسمی،دامنه های جدید تعریف می شود. چرخه حیات پیش بینی شده به طور کلی هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که محصول تحویل دادنی به خوبی درک شده است. حتی پروژه هایی با چرخه حیات پیش بینی ممکن است از مفهوم برنامه ریزی موج غلتان (rolling wave) استفاده نماید، که در آن یک طرح کلی تر، سطح بالا در دسترس می باشد و برنامه ریزی دقیقتری برای پنجره زمانی مناسب تر، به عنوان فعالیت های کار جدید راهکارها و منابع اختصاص داده می شود. اجرا خواهد شد.