تیم پروژه (Project Team)

تیم پروژه شامل مدیر پروژه و گروهی از افراد هستند که با همکاری یکدیگر کارهای پروژه را جهت تحقق اهداف آن انجام می دهند.تیم پروژه شامل مدیر پروژه، اعضاء مدیریت پروژه و سایر اعضاء تیم که کارها را انجام میدهند اما لزوما جزء تیم مدیریت پروژه نیستند.این تیم از افرادی از گروههای مختلف با دانش ها و مهارتهای خاص  جهت انجام کارهای پروژه تشکیل شده است. ساختار و ویژگی های یک تیم پروژه می تواند به طور گسترده ای متفاوت باشد، اما یک چیز ثابت نقش مدیر پروژه به عنوان رهبر تیم است، صرف نظر از آنچه اقتدار مدیر پروژه ممکن است در طول بیشتر از اعضای خود باشد. 

 

اعضاء مدیریت پروژه (Project management staff) : اعضای تیم که فعالیت های مدیریت پروژه  مانند برنامه ریزی، بودجه بندی، گزارش دهی و کنترل، ارتباطات، مدیریت ریسک و پشتیبانی اداری را انجام میدهند. . این نقش ممکن است توسط دفتر مدیریت پروژه (PMO) انجام و یا پشتیبانی شود.کارکنان پروژه (Project staff) : اعضای تیم که کارهای مربوط به تحویل دادنی ها پروژه را انجام میدهند.

متخصصین پشتیبانی (Supporting experts) :متخصصین پشتیبانی فعالیت های مورد نیاز برای توسعه و یا اجرای برنامه مدیریت پروژه را انجام  می دهند. که می تواند شامل نقش های مانند قرارداد، مدیریت مالی، تدارکات، حقوقی، ایمنی، مهندسی، آزمون، و یا کنترل کیفیت باشد. بسته به اندازه پروژه و سطح حمایت مورد نیاز، متخصصین پشتیبانی ممکن است بصورت تمام وقت و یا ممکن است فقط در مواقع مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرند.

کاربر یا نماینده مشتری (User or Customer Representatives) :اعضای سازمان که محصولات پروژه را تحویل خواهند گرفت و ممکن است به عنوان نمایندگان و یا رابط  سازمان برای اطمینان از هماهنگی مناسب، توصیه در مورد نیازمندیها، و یا اعتبار قابل قبول بودن نتایج پروژه معرفی شوند.

فروشندگان (Sellers) :نام های دیگر فروشندگان عبارتند از : تامین کننده، پیمانکار، ارائه دهنده (vendors, suppliers, or contractors).که در واقع شرکت های خارج از سازمان می باشند که در قالب یک توافق نامه یا قراردادخدمات مورد نیاز پروژه را ارائه می نمایند.تیم پروژه اغلب مسئولیت نظارت بر عملکرد فروشندگان و پذیرش و تحویل  خدمات از آنها را بر عهده دارد.اگر فروشندگان سهم بزرگی از ریسک پروژه را برعهده داشته باشند، آنها ممکن است نقش مهمی در تیم پروژه  بازی کنند.

اعضاء شرکا تجاری (Business partner members) :اعضای سازمان شرکای تجاری، ممکن است به عنوان اعضای تیم پروژه جهت اطمینان از هماهنگی مناسب بکار گیری شوند.

 شرکاء تجاری (Business partners) :شرکای تجاری همچنین شرکت های خارجی هستند، اما آنها یک رابطه خاص با سازمان دارند ، گاهی اوقات از طریق یک فرآیند صدور گواهینامه به دست می آید. شرکای کسب و کار ارائه دهنده تخصص های خاص و یا نقش مشخص مانند نصب و راه اندازی، سفارشی سازی، آموزش، و یا پشتیبانی می باشند.