دلایل بکارگیری دفتر مدیریت پروژه (PMO)

 دفتر مدیریت پروژه با سازگاری و هماهنگی منابع و ابزار لازم و ضروری، موفقیت و کامیابی پروژه ها را افزایش می‌دهد و مهارتهای مربوط به مدیریت پروژه باید قابل انتقال باشند. با استفاده از دفتر مدیریت پروژه مهارتهای بسیار پیچیده تبدیل به نرم افزار شده و به راحتی قابل ارائه و انتقال می‌شود. در عین حال چنانچه یک فرد یا یک دپارتمان مهارتهایی را ارائه دهد، آنه همانند یک منبع در کل شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرند و بدین ترتیب سایرافراد و دپارتمانها از این مهارت استفاده می‌کنند.توسعه و بهبود هر سازمان نیازمند حمایت و پشتیبانی متمرکز است. 

 اما داشتن یک ساختار پشتیبانی و حمایت متمرکز در جهت نشان دادن و تسهیل انتقال بهترین فعالیتها و تخصصها و مهارتها در درون سازمان بسیار مشکل است. با استفاده از دفتر مدیریت پروژه ، بستر لازم برای چنین ساختار پشتیبانی شکل می‌گیردنتایج حاصل از طراحی و پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه:

یکپارچه سازی سیستم ها، روش ها، رویه ها و دستورالعمل های مدیریت پروژه در پروژه های تحت نظرPMO (در ضمن آموزش و مشاوره در پیاده سازی نیز انجام می گردد)

تهیه درس آموخته های اجرایی پروژه ها و در اختیار گذاردن آنها برای سایر پروژه ها

تهیه سیستم اطلاعات مدیریت پروژه ها ی تحت نظر PMO (سیستم یکپارچه گزارش دهی

مدیریت یکپارچه منابع موجود (نیروی انسانی ، ماشین آلات و مصالح) پروژه ها ی تحت نظر PMO

شناسایی بازار کسب و کار آینده و پیگیری ایجاد مقدمات لازم

یکپارچه سازی استاندارد های کیفی مورد نظر در پروژه ها

ایجاد جایگاه راهبری و رایزنی بر مدیران پروژه ها (لایه بین مدیران پروژه ها و فرماندهی)

تهیه و استفاده از بانک طلاعات پیمانکاران و مشاوران جزء موفق در پروژه ها

تهیه و استفاده از بانک اطلاعات فی قیمت پیمانکاران جزء در پروژه ها

نظارت مرکزی بر زمان و هزینه (با دید ارزش کسب شده در پروژه های زیر مجموعه براساس روش های نوین)

پیگیری استفاده از روش های نوین موجود در پروژه ها

شناسایی افراد مستعد و توانمند در زمینه مدیریت پروژه و تهیه مسیر رشد برای استفاده در آینده

تهیه لیست نقاط ضعف ، قوت ، فرصت ها و تهدیدات و ارائه راه کار

ایجاد دستورالعمل تهیه برنامه زمانبندی سالانه بر اساس بودجه مورد نظر و تلاش در اجرایی نمودن دستورالعمل

بررسی دستورالعمل های موجود و صادره جدید توسط معاونت ها ( به دلیل عدم منافات با برنامه های PMO

جاری سازی سیستم گردش مدیران

تمام موارد فوق در قالب چهار نقش 1- هماهنگ کننده پروژه ها 2- تهیه دستورالعمل ها ی مدیریتی 3- مشاوره و آموزش در پیاده سازی آنها 4-مدیریت منابع به عنوان مثال : شناسایی، آموزش و رشد، وبه کارگیری مسئولین کلیدی پروژه ها در تمامی پروژه های زیر مجموعه خواهد بود. سیستم یکپارچه در کل سازمان ایجاد خواهد شد. و مجموعه از اتکا به فرد خارج شده و متکی به سیستم خواهد شد.

امتیاز دهی

امتیاز : 99% - 2 votes
99%