ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرحاستقرار رابطه همکاری مناسب بین افراد مسول در مدیریت طرح و نظارت بر طرح برای موفقیت طرح ها در تحویل مزایای مورد انتظار سازمانها بسیار حیاتی می باشد.مدیران طرح بر اعضای کمیته نظارت بر طرح برای استقرار شرایط سازمانی جهت توانمند سازی پیگیری اثربخش طرح ها و حل مشکلاتی که ناخود آگاه در زمانی که طرح هایشان با فعالیتهای عملیاتی،پروژه ها و سایر طرح ها دچار اختلاف می شوند، تکیه دارند.

 

استقرار رابطه همکاری مناسب بین افراد مسول در مدیریت طرح و نظارت بر طرح برای موفقیت سازمان نیز حیاتی است.مدیران طرح مسئولیت و پاسخگویی برای مدیریت اثر بخش در جهت پیگیری اهدف سازمانی بر حسب اختیاراتی که کمیته نظرات بر طرح به آنها داده است را برعهده دارند. 

 در زمان انجام این کار، مدیر طرح، نقش استراتژیک ، شبیه به کاری که تیم کمیته نظرات بر طرح انجام می دهد را بر عهده دارد زیرا مدیر طرح مسئول و پاسخگوی آن است که اطمینان حاصل نماید که الزامات استراتژیک سازمانی در حال پیگیری باشد.بنابریان ارتبطات بین مدیر طرح و اعضای کیمته نظارت بر طرح می بایست مبتنی بر پیگیری متقابل اهداف و مسئولیتهای به اشتراک گذاشته شده سازمانی برای اطمینان حاصل نمودن از اینکه اهداف بطور موثر در حال تحقق باشد.

بهترین تعریف از ساختار نظارت بر طرح عبارت است از مشخص نمودن نیازهای هر سازمان و الزامات طرح ها.بهترین حالت مدل نظارت بر طرح ، پیگیری محتوی طرح و سازمان می باشد.با این حال، در اکثر سازمانها، ارتباط بین عملیات های بین مدیریت طرح و نظارت بر طرح توسط نقشهای کلیدی که بخشی از این عملیتها هستند صورت می گیرد.این نقشها شامل حامی طرح (Program sponsor)، اعضای کمیته نظارت بر طرح (Program Governance Board Members)، مدیر طرح (Program Manager)، مدیر پروژه (Project Manager)، اعضای تیم طرح (Program Team Members).