مدیریت استراتژیک پورتفولیو پروژهسازمانهایی که بهتر از پیش بینی ها کار می کنند ترکیبی از عملکرد قوی و استراتژیهای بزرگ دارند. نبود هر کدام باعث شکست می شود. مدیریت سبد موثر به کسب "عملکرد بهتر از پیش بینی" کمک می کند و استراتژی های شما را در برابر تغییرات سازمانی واقعی تر می سازد. برتریهای جدی در تکنولوژی مدیریت سبد را به حوزه ای از تکنولوژی تبدیل کرده است که به معنای واقعی می تواند سازمانی را بهره ور کند.مدیریت پروژه رشته ی چالش برانگیزی ست ولی تا حدود زیادی خوب درک می شود.

 

تا حدودی فهمیدن کامل منافع مدیریت سبد، سخت تر هست چرا که در سالهای اخیر تکنولوژی متحول شده است و از همین رو نه تنها فرصتها در مدیریت سبد پیشرفته به خوبی درک نمی شوند، بلکه اجرای یک فرآیند مدیریت سبد نیز پیچیده است. برای کاستن پیچیدگی، لازم است که مدیریت سبد از دید فاز مناسب، نتیجه گرایانه و فراگیر باشد.نرم افزارمدیریت سبد بخشی از یک فرایند بزرگتر کسب و کار است، در واقع به عنوان مهمترین نرم افزار شرکت است، و به طور گسترده ای موفق، مدیریت سبد باید بازتاب گسترده تری باشد. هیچکس انتظار ندارد که نرم افزار به تنهایی تغییر سازمانی خلق کند، اما چالش معرفی مدیریت سبد در یک سازمان معمولا دست کم گرفته و ساده انگاشته می شود. در حالیکه در جایی که دانستن جایگاه فن آوری نیازهای فرآیندهای سازمانی برای موفقیت مدیریت سبد مهم است.این موضوع در زمینه نوآوری سریع مدیریت سبد درست است.

البته که در دراز مدت، تکنولوژی و فرآیند سازمانی باید هماهنگ باشد. در هر صورت موقعیتهایی هست که فن آوری می تواند به عنوان کاتالیزور برای بهبود فرایند سازمانی خدمت کنند.بخش کلیدی برای بهبود، ارسال یا ثبت پیشنهاد ست. ایده های پروژه ای که بیشتر زمانها پروژه های پیشنهادی نامیده می شود، در سازمانها معمولا به شکل ویژه و عاری از رسمیت هستند. که فقدان یک فرایند خوب عمل آوری (یا اندیشی) از تعداد پیشنهادها و یا ورودی ها در فرآیند سبد می کاهد.بدون یک لیست از ایده های بزرگتر از آنچه شما می توانید انجام دهید، شما نمی توانید در بین ایده ها داد و ستد کنید انتخاب کنید تنها می توانید همه ی ایده ها را اجرا کنید و به این ترتیب کیفیت سبد آسیب می بیند.هیچ کمبود استعداد های نوآورانه در سازمان وجود ندارد، چالش مهار موثر این استعداد است. این موثر است که این دارایی مهار شود که سازمانها از قبل آن را دارند ولی به طور کامل از آن استفاده نمی کنند.

بهره برداری از ایده های چالش برانگیز است، اما، اگر به خوبی انجام شود، می تواند بخشی از پاداش کار هر کس باشد.فرآیند انتخاب سبد قوی یک بخش با ارزش از این روند است. به منظور دستیابی به این، پروژه ها باید با اهداف استراتژیک کسب و کار سنجش شوند. فرآیندهای انتخاب ویژه بهترین نتیجه را نمی دهد و منابع به طور موثر مدیریت نخواهد کرد. ایجاد تغییرات اساسی در انتخاب سبد همسویی نتایج پروژه ها را با مسیر استراتژیک سازمان قطعی می کند.قدرت فن آوری می تواند مدیریت پروژه و سبد آن را حمایت کند. نقش ارتباطات کلیدی است و منافع بیشماری از جمله اجتناب از دوباره کاری، سهیم شدن در دانش و تصمیم گیری سریعتر دارد. گردش کار می تواند فرآیندهای پروژه زیر سازی کند و هزینه های سربار را کاهش دهد.

گردش کار همچنین می تواند به گسترش و تثبیت بهترین شیوه در درون سازمان کمک کند. فناوری می تواند به شفافیت در سراسر فرآیند سبد ها منجر شود.اهمیت شفافیت در یک سازمان فراتر از مدیریت سبد آن هست . شفافیت می تواند به پذیرش گسترده ای از فرایند مدیریت سبد منتهی شود. در نهایت، نرم افزار مدیریت سبد با آموزش مناسب، به کار گیری، و تسهیل فرصت های زیادی برای یک سازمان ارائه می دهد که آن را با تمرکز به اهداف درست تر و به کار گیری آنها به خوبی ثمربخش تر کند.