سرمایه های فرآیندی پورتفولیو (سبد پروژه)سرمایه های فرآیندی پورتفولیو (Portfolio Process Assets) شامل هر یا همه سرمایه های فرآیند-مرتبط ، از همه تیم ها و ذی نفعان در پورتفولیو که می تواند برای تسهیل  موفقیت پورتفولیو استفاده شود.این سرمایه های فرآیندی شامل برنامه های رسمی و غیر رسمی، سیاستها، رویه ها و دستوالعمل ها می باشد.سرمایه های فرآیندی همچنین شامل اصول دانش مرتبط با پورتفولیو مانند درس آموخته ها و اطلاعات گذشته می باشد.سرمایه های فرآیندی پورتفولیو ممکن است شامل اطلاعات ابزارها، تکنیکها،مدلها، زمانبندی یکپارچه شده و ریسک و داده عملکرد باشد.مدیر پورتفولیو معمولا مسئول بروز رسانی و اضافه کردن در صورت نیاز می باشد. 

 

 

این مطالب شامل موارد ذیل می باشد :

* فرآیندها، دستوالعملها، سیاستها و رویه ها ( برای مثال : همراستایی استراتژیک، نظارت، مدیریت تغییرات، توزیع اطلاعات، بهینه سازی، مدیریت ریسک و عملکرد و غیره)

* مشخصات، روش های کار، معیارهای ارزیابی پروپزال و معیارهای سنجش عملکرد

* قالب ها ( برای مثال : پروپزال اجزاء، درس آموخته ها، و مدیریت ریسک و عملکرد).

* نیازمندیهای ارتباطات پروتفولیو( برای مثال : در دسترس بودن تکنولوژی ارتباطی مشخص، مدیا های ارتباطی مورد تایید الزامات امنیتی و غیره)

* رویه های برای اختیارات کاری اجزاء پورتفولیو

* پایگاه داده سنجش عملکرد استفاده شده برای جمع آوری و ساخت داده سنجش در دسترس بر روی اجزاء پورتفولیو و پیگیری جریان نقدینگی شامل منابع واقعی استفاده شده و پیشبینی منابع مورد نیاز.

* فایلهای اجزاء پورتفولیو( برای مثال : پروپزال اجزاء، سرمایه گذاری، بیس لاین سنجش عملکرد، تقویمها و ثبت ریسکها)

* اطلاعات گذشته، پاشگاه دانش درس های آموخته شده ( برای مثال : مستندات و رکوردهای پروتفولیو، اطلاعات و مستندات اتمام اجزاء پورتفولیو،اطلاعات درباره اطلاعات درباره نتایج تصمیمات  گرفته شده پروتفولیو در گذشته و اطلاعات عملکردی پورتفولیو  و اطلاعات از تلاشهای مدیریت ریسک )