برنامه استراتژیک پورتفولیو (سبد پروژه) برنامه استراتژیک پورتفولیو (Portfolio Strategic Plan) می بایست بر اساس اهداف و استراتژی  سازمانی تهیه گردد.مدیر پورتفولیو می بایست با مدیریت در بدنه های نظارتی و ذی نفعان کلیدی در توسعه برنامه همکاری کند.برنامه استراتژیک پورتفولیو  ممکن است به استراتژی سازمانی برای همکاری در سطح واحد های سازمانی، عملیاتی یا دپارتمانها اشاره کند.استراتژی سازمانی بر طبق اجزاء پورتفولیو  و عملیاتهای متداول (Ongoing Operations) پیاده سازی می شود.در زمان تهیه برنامه استراتژیک پورتفولیو، مدیر پورتفولیو  می بایست برای همراستایی یا اهداف و استراتژی سازمانی، به موقع به تغییرات پاسخ دهد.

 

برای ایجاد برنامه استراتژیک پورتفولیو، اهداف و چشم انداز پورتفولیو بر اساس همراستایی با استراتژی سازمان تعریف می شوند.برنامه استراتژیک پورتفولیو شامل مطالب ذیل می باشد:

* اهداف و چشم انداز پورتفولیو 

* حوزه های سازمان و ساختار سازمانی

* دستور العملها و اهداف قابل سنجش

* تخصیص پولها به انواغ مختلفی از محرکها ( Initiative) و و چگونگی توزیع آن بر اساس اهداف و استراتژی سازمانی

* مزایای پورتفولیو، نتایج عملکرد و ارزش مورد انتظار.

* ارتباطات مورد انتظار برای اطمینان از موفقیت تغییر و پیاده سازی

* فرضیات اصلی، محدودیتها، وابیستگی ها و ریسکها

* منابع مورد نیاز بوسیله انواع و تعداد

* مدل اولویت بندی پورتفولیو ، اولولیت بندی سطح کلان، چارچوب تصمیم گیری

*تحمل ریسک (Risk Tolerance)