سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو (سبد پروژه)سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو (Portfolio Management Information System) شامل ابزارها و تکنیکهای استفاده شده برای جمع آوری، یکپارچه سازی و منتشر کردن خروجی های فرآیندهای مدیریت پورتفولیو می باشد.سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو برای پشتیبانی از فر آیندهای پورتفولیو استفاده می شود که ممکن است شامل سیستم های اتوماتیک و دستی باشد.این سیستم ها از استاندارد سازی، بهبود فرآنید و سنجش آنها  پشتیبانی می کند و می تواند تصمیم گیری مناسب را بوسیله ایجاد سازمانی با متریکهای عملکردی اصلی، کالکشن اهداف، آنالیز و گزارش گیری فراهم سازد. 

 

ابزارهای اتوماتیک ممکن است شامل برنامه های تجاری مدیریت پورتفولیو پروژه، سیستم های توزیع و جمع آوری اطلاعات، سیستم های تحت وب برای سایر  سیستم های اتوماتیک آنلاین برای نمایش وضعیت اجزاء پورتفولیو باشد.سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو اغلب کالکشنی از شیتهای مختلف می باشد .یک سیستم اطلاعات مدیریت پورتفولیو مناسب این امکان را به مدیر پورتفلیو می دهد که تعریف،آنالیز، طراحی و مدیریت سیستم های اطلاعاتی را برای پشتیبانی موفقیت آمیز پورتفولیو و ابزار های آن انجام دهد.این ابزارهاو فرآیندها شامل موارد ذیل می باشد :

*ابزارهای نرم افزار

*سیستم های کنترل ویرایش مستندات و ذخیره سازی آنها

*سیستم های مدیریت پیکربندی و تعییرات

*ابزارهای آنالیز و پایگاه داده ریسک

*سیستم های و فرآیندهای مدیریت مالی

*ابزارهاو فرآیندهای مدیریت ارزش کسب شده

*ابزارها و فرآیندهای مدیریت ارتباطات

*سایر ابزارها و فرآیندهای مدیریت دانش، مورد نیاز برای پشتیبانی مدیریت پورتفولیو.