تعریف برنامه و چشم انداز مدیریت پورتفولیوچشم انداز مدیریت پورتفولیو می بایست همراستا با چشم انداز سازمان باشد و از اهداف و استراتژی سازمان حمایت نماید.چشم انداز برای مدیریت پورتفولیو به شفاف سازی  lمسیر حرکت کمک خواهد کرد.چشم انداز برای مدیریت پورتفولیو  می بایست بازخورد ارزشهای فرهنگی سازمان و قابل فهم و معتبر بودن برای ذینفعان باشد.اهداف، استراتژی و چشم انداز سازمان، گامهای کوتاه برای پیاده سازی چشم انداز مدیریت پورتفولیو را معرفی می کند.نقشه راه مدیریت پورتفولیو برای پیاده سازی فرآیندها و ساختار سطوح سازمانی مدیریت پورتفولیو ساخته شده است.

 

برنامه پیاده سازی مدیریت پورتفولیو سازمانی می بایست به 2 تلاش مرتبط برای موفقیت استقرار فرآیند مدیریت پورتفولیو  اشاره نماید که عبارتند از :

* راهکارهای برنامه ریزی شده برای تغییر رفنار سازمان که شامل تعادل بین مدیریت و رهبری و الزامات تیم مدیریت حرفه ای برای تلاش می باشد.

*راهکارهای برنامه ریززی شده برای توسعه تکاملی و پیاده سازی فرآیندهای مدیریتپورتفولیو ، ساخت فرآیندهای که قبلا موجود بوده اند و کار برروی چشم انداز تعریف شده.

فرآیندهای مدیریت پورتفولیو در محیط گسترده تر از پورتفولیو انجام شده است بنابریان، ممکن است نیاز به تیم پیاده ساز در سطح سازمانی که مورد حمایت مدیر ارشد ، بنده نظارتی و مدیران پورتفولیو باشند که از با استفاده از استاندارد مدیریت پورتفولیو به عنوان دستور العمل برای پیاده سازی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو سطح سازمانی استفاده می نمایند.گامل های کلیدی اولیه شامل موارد ذیل می باشد :

*تعریف نقشها و مسئولیتها برای پیاده سازی فرآیند مدیریت پورتفولیو 

*ارتباط با برنامه پیاده سازی مدیریت پورتفولیو 

*تعریف و توسعه فرآیندهای مدیریت پورتفولیو و ایجاد آموزش برای کارکنان و ذی نفعان

تغییر فرآیندهای کسب و کار درون یک سازمان ممکن است کار بسیار سختی باشد.برنامه ریزی برای تغییرات رفتاری و سازمانی نیاز به پیاده سازی موفق آمیز دراز مدت فرآیندهای مدیریت پورتفولیو دارد.برنامه بهبود فرآیند مدیریت پورتفولیو  اهداف مورد انتظار برای تحقق ، از دستور العملها و مدیریت پورتفولیو ، سنجش، و اولویت بندی فعالیتهای بهبود را تعریف می نماید.علاوه بر این، معیارهای از پیش تعریف شده برای استخراج نتایج و پاسخگویی برای بهبود عملکرد می باشد.متریکها باعث ایجاد دید مناسب نسبت به عملکرد فعلی فرآیندها و همچنین نتایج حاصل از تغییر آنها می شود.فرآیند مستند شده برنامه بهبود ممکن است مزیتی برای ارزیابی و بهبود فرآیندهای مدیریت پورتفولیو جاری باشد.جهت اطمینان از اینکه  تغییرات در مسیر کنترل شده ای پیاده سازی شده است، بسیار مهم است که تغییرات مشخص و مدیریت شود برای فرآیندها، رویه ها و ابزراها جهت استفاده مدیریت پروتفولیو.به محض آنکه تغییرات پیاده سازی شوند، آنها می بایست  برای تحقق نتایج مورد انتظار اعتبارسنجی شوند.

علاوه بر فرآیندهای مدیریت پورتفولیو، شناسایی فرآیندهای مرتبط و همراستا که برروی عملکرد پورتفولیو تاثیر خواهند گذاشت،بسیار مهم است.برای مثال، فرآیندهای مدیریت پروژه بر روی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو تاثیر خواهند گذاشت اگر روند پروژه، شفافییت لازم را برای عملکرد تاثیر گذاری پروژه در فرآیند انتخاب مدیریت پورتفولیو ایجاد ننماید.