مهارتها و دانش مدیر پورتفولیو

مدیر پورتفولیو نیاز است از چگونگی ارتباط پورتفولیو  با استراتژی سازمان و ارزیابی و سنجش مزایایی که پورتفولیو به اهداف سازمانی اضافه می کند، آگاه باشد.در طول چرخه حیات پورتفولیو، مدیر پورتفولیو  می بایست قادر به مدیریت ریسکها، مونیتور و اولویت بندی اجزاء پورتفولیو، جل مسکلات در سطح کلان، توسعه وبهبود فرآیندها، و بکارگیری مهارتهای مدیریت و دانش سازمانی باشد.علاوه بر این، مدیر پورتفولیو میبایست قادر به مدیریت موثر منابع سازمان و ارائه اطلاعات به موقع برای نیازهای ارتباطی ذینفعان باشد.به منظور موفقیت در این نقش، مدیر پورتفولیو  باید تخصص در همه زمینه های زیر را داشته باشد:

  *همراستایی و مدیریت استراتژیک پورتفولیو.مدیر پورتفولیو  می بایست تغییرات در اهداف و استراتژی سازمانی را درک  و مونیتور نموده و از چگونگی پشتیبانی پورتفولیو  از آنها آگاه باشد.مزایای مالی و غیر مالی و ریسکهای سازمان نیاز به بررسی و توجه دارند.مدیر پورتفولیو معمولا استراتژی و اهداف سازمان را تدوین نمی کند. اما ممکن است در در برخی سازمانها در این فرآیند شرکت نماید.با این حال، مدیر پورتفولیو  نقش کلیدی را در تدوین برنامه استراتژیک پورتفولیو  و پیاده سازی استراتژی بوسیله مونیتور کردن اجرای طرح ها (Initiatives) در پشتیبانی از برنامه  بازی می کند.

مدیر پورتفولیو می بایست دارای مهارت بکارگیری و آنالیز متدها و تکنیکهای مدیریت پورتفولیو که شامل سنجه های کیفی و کمی هست، باشد.برای نمونه :

1- مدل ها و ابزارهای تصمیم گیری و تکنیکهای شبیه سازی، مدیریت محدودیتها

2-الگوریتهای اولیت بندی

3-ابزارها و مدتهای مدل سازی ظرفیتها و 

4-تکنیکهای ممیزی طرح ها و پروژه ها

5-مدیریت ریسک پورتفولیو

6-مدیریت سازمانی

7-تکنیکها و متدهای مدیریت طرح و پروژه

8- مفاهیم مدیریت و آنالیز مالی مانند ریسکها، بازگشت سرمایه، بودجه ریزی، گزارشات انحراف مالی و غیره

9- اهداف و متریکهای عملکرد پورتفولیو

10- آماده سازی پروپزال اجزاء پورتفولیو، تکنیکها ارزیابی و انتخاب آنها

11- مدیریت منابع و تکنیکها و متدهای بهبود اثربخشی.

 *بکارگیری ذی نفعان. مدیر پورتفولیو  کارآمد کسی است که با  کارکردن با ذی نفعان پورتفولیو  جهت بالا بردن عملکرد سازمانی و پورتفولیو، بسیار ماهر است.مدیر پورتفولیو تعامل متداول با ذی نفعان بوسیله استفاده از متدها و مدل های مناسب داشته باشد.

*مهارتهای مدیریت و رهبری.یک مدیر پورتفولیو  توانمند می بایست مهارت های مدیریت و رهبری بسیار خوبی داشته باشدو قادر به تعامل با مدیران ارشد سازمان، مدیران میانی و سایر ذی نفعان باشد.او می بایست بتواند افراد را از زمان جذب تا زمان تعدیل مدیریت نماید که شامل : تدوین و تفهیم اهداف، ارزیابی عملکرد، تشویق و انگیزه، برنامه ریزی موفقیت و توسعه نیرو ها می باشد. توسعه نیروها ممکن است شامل منتورینگ، کوچینگو انگیزش و آموزش پرسنل باشد. 

 مهارتهای عمومی مدیریت (General Management Skills) مورد استفاده مدیر پورتفولیو   می بایست همراستا با سیاستها، بلوغ و فرهنگ سازمان باشد.علاوه بر آن، مدیر پورتفولیو می بایست  متمرکز بر روی مهارتهای ارتباطی، تیم سازی، برنامه ریزی، مدیریت اختلاف ها، گفتمانها، تصمیم گیری برای موفقیت سازمان باشد.

مدیریت ریسک. یک مدیر پورتفولیو موثر، ریسکها را داخلی و خارجی سازمان را مانند فرصتها و تهدیدها مدیریت می کند.برای ارزیابی ریسک ملاحضاتی را در نظر می گیرند مانند محدودیتهای سال مالی، سود زیان، پنجره های فرصت ، محدویدتهای اجزاء پورتفولیو و داینامیک ذی نفعان.مدیریت ریسک، فرآیند ساخت یافته ای برای ارزیابی و آنالیز ریسکهای پورتفولیو  با هدف ظرفیتهای بلقوه فرصتهای آن .

امتیاز دهی

امتیاز : 99% - 2 votes
99%