وظایف مدیر پورتفولیو در عمل

مدیر پورتفولیو مسئولیت اجرای فرآیندهای مدیریت پورتفولیو را برعهده دارد.در حالی که مدیران طرح و مدیران پروژه متمرکز برروی انجام درست کار( Doing Work Right ) هستند، مدیران پورتفولیو متمرکز بر روی  انجام کار درست (Doing The Right Work)  می باشند.مدیران پورتفولیو اطلاعات پیشرفت و عملکرد اجزاء پورتفولیو را دریافت می کنند و آن را به بدنه نظارت مدیریت پورتفولیو منتقل می نمایند تا نشان دهند که چگونه اجزاء پورتفولیو همراستا با اهداف استراتژیک می باشند و سپس راهکارها و پیشنهادهای خود را به آنها اعلام می دارند.

 آنها همچنین مطمئن می شوند که جداول زمانی برای فرآیندهای مدیریت پورتفولیو نگهداری و پیگیری می شوند و مدیران اجزاء پورتفولیو (طرح ها، پروژه ها و عملیاتها) اطلاعات درخواست شده تحت فرآیندهای مدیریت پورتفولیو را دریافت و ایجاد می نمایند. ارتباط مهمی بین مدیران اجزاء پورتفولیو  و ذی نفعان پورتفولیو  وجود دارد. مدیر پورتفولیو  ممکن است یک فرد،گروه و یا بنده نظارتی و مسئولیت آن استقرار، مونیتوریگ و مدیریت تمام تعلقات پروتفولیو می باشد.مسئولیتهای اصلی آن ممکن است شامل موارد ذیل باشد :

* استقرار و نگهداری چارچوب و متدولوژی برای مدیریت پورتفولیو  درون سازمان
* استقرار و نگهداری فرآیندهای مرتبط با مدیریت پورتفولیو 
*  تدوین دستورالعمل جهت انتخاب، اولویت بندی، ایجاد تعادل و اتمام اجزاء پورتفولیو جهت مطمئن شدن از همراستایی اهداف استراتژیک و اولیت بندی سازمانی.
* استقرار و نگهداری زیر ساختهای و سیستمهای مناسب جهت پشتیبانی فرآیندهای مدیریت پورتفولیو .
* بازنگری متداول، تخصیص مجدد، اولویت بندی مجدد، و بهینه سازی جهت اطمینان متداول از همراستایی با اهداف سازمانی مرتبط و فرصتها و تهدیدهای بازار.
* سنجش و مونیتور کردن ارزش برای سازمان توسط متریکهای و اهداف عملکردی پورتفولیو  مانند، نرخ بازگشت سرمایه، دروه بازگشت، نرخ بازگشت داخلی و کارتهای متوازن.دولت و سازمانهای غیر خصوصی ممکن است اهداف و متریکهای دیگری داشته باشند.
*پوشش الزامات قانونی و حقوقی
* پوشش اطلاعات جاری و آتی مورد نیاز ذی نفعان
* پشتیبانی از تصمیم گیری ها در سطح کلان بوسیله اطمینان حاصل نمودن از ملاحضات ارتباطاتی با ذی نفعان جهت پیشرفت، تغییرات، و تاثیر بر روی اجزاء پورتفولیو  

امتیاز دهی

امتیاز : 99% - 2 votes
99%