مطالعات نشان داده كه وفاداري پرسنل و رضايت مندي مشتري در جايي كه فرآيندها استاندارد شده اند به مراتب بالاتر از جايي است كه فرآيندها استاندارد نشده اند. علاوه بر وفاداري پرسنل و رضايت مندي مشتري به بالا در فرآيندهاي سازماني، ارزيابي، كنترل و بهبود نيز قابل اجرا مي شود. فرآيند خوب يك سازمان را قادر به تكرار موفقيت هاي گذشته مي كند.

 

سازمانها نيازمند فرآيند خوب هستند به عنوان يك نتيجه، فرآيندها در خيلي صنايع به سرعت در حال تبديل شدن به يك كالا هستند. خيلي از صنايع داراي سازمانهايي هستند كه براي توسعه فرآيندهاي استاندارد مي باشند. در خيلي موارد سازمانها فرآيندها را خريداري مي كنند و سپس بر اساس نيازهايشان آنها را مطابق سازي مي نمايند. چه تعداد شركتهايي خودشان سيستم هاي مديريتي تهيه مي كنند؟ جواب "خيلي كم" . خيلي از اين سيستم ها در بازار است و با هزينه كم مي توان آنها را تهيه كرد و نيازي نيست كه آن را توليد نمائيم. در حالت مشابه، در اين كتاب استاندارد فرآيندهاي مديريت پروژه سازماني براي اجراي پروژه ها (قابل مطابق سازي براي سازمان) آورده شده است. مستند سازي فرآيند و مطابق سازي آنها نياز به داشتن مدرك دكتراي مهندسي فرآيند نيست. تنها نياز است كه دانش اصول مديريت پروژه و مدل سازي فرآيند داشته باشيد. مدل سازي فرآيند بخش اوليه مستندسازي و حذف فرآيندهاي سازماني مي باشد. مدل هاي زيادي در دسترس مي باشد و وقتي به درستي از آنها اجازه مميزي، سنجش، پيوستگي و بهبود به فرآيندهاي سازماني مي دهند.

 فرآيند استاندارد شده شامل خصوصيات ذيل مي باشد:

•مستند شده: فرآيند مي بايست مستند شده و قابل دسترسي براي تمام كاربران آن فرآيند باشد.

•ابلاغ شده (وآموزش در صورت لزوم): همه ذينفعان مي بايست بدانند كه فرآيند اجرايي و قابل دسترسي براي آنها است. كاربران بايد به راحتي به آن دسترسي داشته باشند، آموزش براي اين فرآيند مي بايست در دسترس باشد.

•پياده سازي پيوسته: فرآيند در تمام سازمان پياده سازي شده و توسط افراد رعايت مي شود.

•استقرار بدنه نظارتي: فرآيند براي انطباق مميزي مي شود. بدنه نظارتي اصول پايه را براي بحث درباره مشكلات مديريت فرآيند و پيشنهاد در جهت بهبود آن پوشش مي دهد.