اولین و شاید مهم ترین فرآیندهای چارچوب، توانمندیهای سازمانی می باشد. همانطور که در فصل قبلی اشاره شد، راهکارهای برتر توانمندیهای سازمانی به هریک از دامنه ها جهت تسهیل و پشتیبانی فرآیندهای دامنه، اضافه شدند. توانمندیهای سازمانی پشتیبان اولیه هر دامنه بوسیله ترکیب شدن با بدنه نظارت می باشند. بدنه نظارت برای کنترل و مانیتورینگ بر مدیریت پروژه، طرح و پورتفولیو مورد نیاز است. بدون ساختار مناسب بدنه نظارت، ارزیابی متداوم مجازی بر مدیریت پروژه غیر ممکن است. قابلیتهای سازمانی می بایست در مکان مناسب بطور کامل برای هر دامنه پیاده سازی شود.

 

دیاگرام ذیل، چارچوب فرآیندها برای قابلیتهای سازمانی را پیشنهاد داده است. شرکتها و مشاوران این دیاگرام را می توانند مطابق سازی نمایند. فرآیندهای قابلیت سازمانی به دو بخش اصلی تقسیم می گردد. فرآیندهای بدنه نظارتی و فرآیندهای تسهیل کننده نظارتی.  

1. فرآیند شوراء رهبری کسب و کار: مسئول راه اندازی، اجراء و ساخت بدنه نظرات رهبری در جهت هدایت استراتژی و بودجه کلان سازمان (اعم از سبد پروژه ها و عملگرها) می باشد. فرآیند شوراء رهبری کسب و کار، رویه ها و گام های رسمی برای راه اندازی ورودی و خروجی این فرآیند را ایجاد می کند. در واقع این فرآیند عملکرد اصلی هر سازمان برای اجراء استراتژی در بین پروژه خود می باشد. گروه مسیر استراتژی و توسعه برنامه استراتژی سازمان را ارزیابی می نماید. هرگونه فعالیت پروژه و عملكردها سازمان می بایست همراستا با استراتژی تعریف شده در برنامه باشد.

2. هیات بازنگری فازها: مسئول بررسی دوره ای عملکرد پورتفولیو، طرح و پروژه در سازمان می باشد. این فرآیند رویه های رسمی بازنگری را ایجاد می نماید. این گروه اغلب "هیات بازنگری سرمایه" نیز نامیده می شد که در واقع یک عملکرد پایه در هر سازمان برای اجراء استراتژی ها در بین پروژه ها می باشد. هیات بازنگری فاز، رهبری دفتر مدیریت پروژه و مدیریت ارشد را تعدیل می کند. این گروه هر پروژه پیشنهادی را ارزیابی می کند و سپس ارزش سرمایه گذاری آن را تعیین می کند. هر پروژه ای که در هیات بازنگری فاز، ارزیابی می شود مربوط به طرح و پورتفولیو می باشد. بعضی از پروژه ها به فازها شکسته می شوند. چرا که مهم است که مشخص شود آیا با استراتژی هم راستا می باشد؟

3. گروه ممیزی کیفیت: فرآیند گروه ممیزی کیفیت، بنده نظارتی گروه ممیزی كیفیت را برای فرآیند کاربران ایجاد می نماید. ایجاد رویه های رسمی برای برای تاسیس گروه ممیزی کیفیت به همراه دستور العملهای و گامها جهت اجراء، از دیگر وظایف این گروه می باشد. این گروه دارای چندین چک لیست برای هر فاز پروژه می باشد و ممکن است شامل ممیزی نقطه ای از سازمان جهت بررسی انطباق باشد.

4. هیات کنترل تغییرات: این فرآیند وظیفه تاسیس بدنه نظارتی هیات کنترل تغییرات را جهت نظارت بر فرآیند توسعه، بر عهده دارد. این فرآیند رو یه رسمی را برای سازمانها در جهت راه اندازی هیات کنترل تغییرات ایجاد می نماید و شامل گامها و دستورالعمل هایی برای چگونگی اجراء می باشد.

5. تیم های رفتار فرآیند: این فرآیند وظیفه تاسیس و اجراء بدنه نظارتی تیم های رفتار فرآیند در سازمان را به عهده دارد. ایجاد و بهبود فرآیندهای سازمانی بر عهده این فرآیند می باشد و جزء فرآيندهای پایه نظارت می باشد.

6. دفتر مدیریت طرح: این فرآیند وظیفه تاسیس و اجرای بدنه نظارتی دفتر مدیریت طرح در سازمان را به عهده دارد. ایجاد گامهای رسمی و دستورالعملها برای مدیریت چرخه حیات تولید پروژه و مدیریت منابع از دیگر وظایف این فرآیند می باشد. به محض پیاده سازی دفتر مدیریت طرح می بایست مطمئن شد که تمام سازمانها نسبت به این فرآیند آموزش دیده باشند.

7.منبع منابع: این فرآیند وظیفه تاسیس و اجرای بدنه نظارتی منبع منابع را در سازمان را به عهده دارد. این فرآیند رویه های رسمی برای چگونگی مدیریت و راه اندازی منبع منابع را ایجاد می نماید.

8. بازنگری عملکرد فردی: این فرآیند وظیفه تاسیس و اجرای بدنه نظارتی بازنگری عملکرد فردی در سازمان را به عهده دارد. سازمانها نیاز به واسطی جهت ارزیابی و شایستگی عملکرد افراد و تاثیر آنها در پروژه ها را دارند.

9. آموزش: این فرآیند در برگیرنده فرآیند آموزش کاربران می باشد. فرآیندها بدون فرآیند آموزش نمی توانند انتظار کامل شدن داشته باشند.