راهکارهای برتر (Best Practices) در مدل OPM3PMI (موسسه مديريت پروژه) يك راهكار برتر را به عنوان: "روشي بهينه كه در حال حاضر توسط صنعت جهت دستيابي به هدف يا مقاصد تبيين شده شناخته شده مي باشد" تعريف مي كند. در خصوص مديريت پروژه سازماني، اين هدف يا مقصد شامل توانايي تحويل موفقيت آميز خروجي هاي پروژه و تداوم و پيش بيني پذيري در زمينه پياده سازي راهبردهاي سازماني مي باشد. همانگونه كه پيش تر بيان شد، BP ها بلوك هاي ساختماني بهبود فرآيندي سازماني مي باشند.

 

BP ها با هدف افزايش توانمندي مديريت پروژه در سازمان ها با فرآيندها يكپارچه و متحد مي شوند. انجمن توسعه دهندگان مدل OPM3 اگر BP هاي سه دامنه ي مديريت پروژه 42 فرآيندي، مديريت طرح 47 فرآيندي و مديريت پورتفوليو 14 فرآيندي را شناسايي كرده اند. BP هاي بدست آمده از اين مرحله بر اساس ابعاد سطوح و دانه ها طبقه بندي شده اند. به علاوه با استفاده از جلسات طوفان فكري به روش دلفي BP هاي مورد نياز جهت تسهيل هر دامنه شناسايي شده اند. نتايج جلسات طوفان فكري مجموعه اي از راهكارهاي برتر اضافه شده به هر دامنه بودند كه توانمندسازهاي سازماني يا OE ها ناميده مي شوند.

جدول زير شمايي از تعداد راهكارهاي برتر OPM3 در هر سطح و دامنه مي باشد. بالاترين دامنه مديريت پروژه سازماني، دامنه پورتفوليو مي باشد و بالاترين سطح نيز سطح بهبود مستمر است. سازمان ها همچنانكه BP هاي اين جدول را پياده سازي مي كنند، بالغ و بالغ تر مي شوند. در اغلب موارد پياده سازي BP هاي فرآيند مديريت پورتفوليو، طرح و پروژه نيازمند آن است كه ابتدا توانمندسازهاي سازماني پياده سازي شوند تا از BP هاي سطوح و دامنه هاي بالاتر پشتيباني نمايند.OPM3 در حدود 488 راهكار برتر مديريت پروژه سازماني را فهرست مي نمايد. هر BP درOPM3  يك شماي (طرح) شماره گذاري مشابه مورد زير دارد: به عنوان مثال 1030- استانداردسازي فرآيند جمع آوري نيازمندهاي پروژه.

PMI توانمندي يا Cap را به اين صورت تعريف مي كند: " يك شايستگي خاص كه بايد در يك سازمان به منظور اجراي فرآيندهاي مديريت پروژه و تحويل محصولات و خدمات (همان خروجي هاي) پروژه وجود داشته باشد."

يك Cap از BP اين چنين متمايز مي شود كه در واقع Cap يك عنصر يا جز تشكيل دهنده BP مي باشد. هر BP شامل تعدادي توانمندهاي تشكيل دهنده آن مي باشد. لازم است كه Cap هاي تشكيل دهنده هر BP پياده شوند تا بتوان اعتبار پياده سازي آن BP را كسب كرد. البته ترتيب خاصي در پياده سازي Cap ها وجود ندارد هر چند كه توصيه مي شود كه به ترتيب پيشنهاد شده در هر BP پياده سازي شوند.