مدل OPM3 از تعدادي اجزا، صفات و مشخصه هايي تشكيل شده است كه معماري آن را تشكيل مي دهند. اين جنبه هاي گوناگون مدل در كنار يكديگر، بلوك هاي سازنده نظام مديريت پروژه سازمان را بوجود مي آورند. اين جوانب به شرح زير مي باشند:حوزه ها(حيطه ها): اولين بعد OPM3، حوزه هاي آن مي باشند. پايه دانش OPM3، حوزه را به عنوان يكي از سه اصل متمايز نظام مديريت پروژه سازمان معرفي مي نمايد.

 

هر حوزه در بر گيرنده راهكارهاي برتر مديريت پروژه سازماني در آن محدوده مي باشد. در كنار اين راهكارهاي برتر، يك مجموعه از راهكارهاي برتر به عنوان توانمند سازهاي سازماني (OE) وجود دارند كه بايد به منظور تسهيل آن حوزه در سازمان پياده سازي شوند. OE ها در ادامه بررسي مي شوند. OPM3 سه حوزه را به شرح زير شناسايي مي كند:حوزه پروژه:

پايه دانش OPM3 پروژه ها و مديريت پروژه را به صورت زير تعريف مي كند. پروژه يك تلاش موقت به منظور ايجاد يك محصول، خدمت يا نتيجه منحصر بفرد و مديريت پروژه "بكارگيري دانش، مهارت، ابزار و روش هايي به منظور دستيابي فعاليت هاي پروژه به نيازمندي هاي پروژه" حوزه پروژه بر مديريت يك پروژه منفرد متمركز است و راهكارهاي برتر خاصي كه براي مديريت پروژه ها مورد نياز هستند را شامل مي شود.

يك مثال پروژه در حوزه پروژه مي تواند پيمانكاري در صنايع دفاعي باشد كه تلاشي را در جهت افزودن مشخصه اي جديد به تيم مديريت پرواز آغاز مي نمايد. پروژه اي تعريف و آغاز مي شود تا اين تغيير را تسهيل نمايد. حوزه پروژه شامل راهكارهاي برترو شناخته شده مديريت پروژه و راهكارهاي برتر در ميان توانمند سازهاي سازماني مي باشد. به منظور پياده سازي و نگهداري فرآيندهاي مديريت پروژه، راهكارهاي برتر اين حوزه در فرآيندهاي حوزه پروژه گنجانده مي شوند. در ادامه مسئوليت هاي اصل يك مدير پروژه در حوزه پروژه را از نظر مي گذرانيم:

• مديريت انتظارات ذينفعان در سطح يك پروژه: ارائه ارتباطات مورد نياز به ذينفعان در خصوص وضعيت پروژه، اطمينان بخشي به ذينفعان در خصوص آنكه نيازهاي آنان در خصوص پروژه مورد نظر مي باشند، پاسخگو بودن به نيازهاي ذينفعان پروژه

• مديريت محدوديت هاي سه گانه پروژه: حصول اطمينان از آنكه هزينه، زمانبندي و محدوده/كيفيت مرتبط با قرارداد در حال تامين شدن مي باشند.

• شناسايي اختلاف درون و ميان پروژه اي: حصول اطمينان از آنكه خروجي هاي پروژه به موقع تحويل مي شوند و اختلافات ميان پروژه اي جهت تعديل حل و فصل به مدير طرح ارجاع داده مي شوند.

• اولويت بندي وظايف: زمانبندي و اجراي وظايف پروژه تحت يك توالي درست به منظور حصول اطمينان از موفقيت پروژه

• حصول اطمينان از حمايت اهداف پروژه از راهبردهاي طرح: همكاري با مدير طرح به منظور ايجاد اطمينان از آنكه پروژه با طرح، پورتفوليو و راهبردهاي سازمان در انطباق مي باشد.

حوزه طرح:

پايه دانش OPM3 يك طرح و مديريت طرح را به صورت زير تعريف مي كند:

"طرح-گروهي از پروژه هاي مرتبط با يكديگر كه به منظور دستيابي به منافع و كنترل به شيوه اي هماهنگ مديريت مي شوند و اين امر از طريق مديريت انفرادي آن ميسر نباشد. طرح ها ممكن است شامل خارج از محدوده مستقل پروژه هاي انفرادي تشكيل دهنده آن نيز باشند." و "مديريت طرح- مديريت متمركز و هماهنگ يك طرح به منظور دستيابي به اهداف و مزاياي راهبردي طرح". حوزه طرح بر مديريت پروژه هاي چند گانه مرتبط با يكديگر متمركز مي باشد.

.فرآيندهاي حوزه طرح متمركز بر پروژه هاي چندگانه مي باشند در حاليكه فرآيندهاي مديريت پروژه تنها بر يك پروژه متمركز شده اند. حوزه طرح شامل راهكارهاي برتر شناخته شده مديريت طرح ( و توانمندهاي سازهاي سازماني) در صنايع مختلف مي باشد.

به منظور پياده سازي و نگهداري فرآيندهاي مديريت طرح، راهكارهاي برتر اين حوزه در فرآيندهاي حوزه طرح OPM3 گنجانده شده اند. مسئوليت هاي اصلي يك مدير طرح در اين حوزه به شرح زير مي باشند.

• مديريت انتظارات ذينفعان در سطح طرح: تامين ارتباطات مورد نظر به ذينفعان طرح در خصوص وضعيت طرح در نظر گرفتن نيازهاي ذينفعان در خصوص طرح و پاسخگويي به درخواست هاي ذينفعان

• هماهنگي فعاليت ها تيم ها و مديران پروژه چند گانه: تاييد كردن تحويل موفقيت آميز تمامي تحويل دادني هاي پروژه

• مديريت اختلافات ميان پروژه ها به منظور دستيابي به اهداف سازماني: حل و فصل اختلافات ميان پروژه ها و تعديل آنها (در صورت لزوم)

• اولويت بندي پروژه ها: زمانبندي و اجراي پروژه ها در توالي صحيح به منظور موفقيت طرح

• حصول اطمينان از حمايت اهداف طرح از راهبردهاي پورتفوليو: همكاري با مدير پورتفوليو به منظور اطمينان از اينكه طرح ها با پورتفوليو و راهبردهاي سازمان همسو مي باشند.

حوزه پورتفولیو

 

جهت مشاهده کامل مقاله لطفا با اینجانب تماس حاصل فرمائید.