در طی مطالعات صورت گرفته در سال های اخیر، مشخص شده است که بیش از 24% از پروژه ها با شکست مواجه می شوند به این دلیل که یا قبل از تکمیل شدن ،کنسل می شود و یا اینکه خروجی های آنها مورد استفاده قرار نمی گیرد . این تحقیقات نشان می دهد 32% از پروژه با موفقیت توانسته اند در زمان ، هزینه و حیطه مشخص شده تکمیل شوند و 44% از پروژه با تاخیر در تحویل ، هزینه بیشتر و قابلیتهای کمتر از انتظار مواجه بوده اند ."سازمانهایی که عناصر مدیریت پروژه سازمانی را بکار می گیرند ، میزان موفقیت آنها بیشتر می باشد."

 

در طی سه سال (2008-2011)و صرف هزینه 2 میلیون دلار بابت مطالعات در بیش از 70 سازمان ،418 پروژه و 447 مصاحبه ، فاکتورهای مدیریت پروژه مرتبط با نتایج کسب و کار ،یادگیری سازمانی (عملکرد) و ارتباطات شناسایی شدند.دستاوردهای اصلی این پروژه تحقیقاتی به شرح ذیل می باشد:

شناسایی و بهبود عملکرد کسب و کار

1- مدیریت پروژه به سازمانها در جهت تحقق استراتژی کمک

2-حتی بهبود جزئی در مدیریت پروژه باعث تحقق ارزش قابل لمس می باشد

3-به حداکثر رساندن مدیریت پروژه برای نیازهای خاص در چهار چوب سازمانی می تواند           به طور چشمگیر باعث افزایش ارزش مدیریت پروژه برای سازمان شود.

از مشخصات سازمانهای برتر می توان به بکار گیری بهترین منابع با ابتکارات بالا ، قرار دادن ساختار مسئولیت پذیری در سازمان ، بکارگیری ساختار سازمانی مناسب در جهت ارائه بهینه و مناسب خدمات ،شفافیت در تمام سطوح عملکردی و ساخت و بکارگیری فرآیندهای مناسب برای تمام سطوح ، اشاره نمود.عناصر مدیریت پروژه سازمانی شامل :مدیریت پورتفولیو (ایجاد و مدیریت در تعادل صحیح کار در جهت استفاده بهینه از منابع در جهت تحقق اهداف استراتژیک) ،طرح و پروژه(تحویل نتایج کسب و کار که باعث تحقق اهداف استراتژیک می شود) و محیط سازمانی(ایجاد فضای مناسب برای بهبود مستمر عملکرد پروژه) می باشد.به عبارت دیگر مدیریت پروژه سازمانی در برگیرنده پورتفولیو برای تصمیم گیری در تحویل بیشترین ارزش ،مدیریت طرح و پروژه برای تحویل موثر ارزش کسب و کار ، استقرار فرآیند بازنگری و اصلاح و تحقق اهداف مد نظر سازمان می باشد.

شناسایی و بهبود عملکرد کسب و کار

 همانطور که در تصویر روبرو مشاهده می نمائید،مدیریت پروژه سازمانی در واقع ارتباط بین تصمیم گیری ارزش با تحقق و تحویل ارزش می باشد.همراستایی و مدیریت سیستماتیک پروژه ها ، طرح ها و پورتفولیو برای تحقق اهداف استاتژیک.راهکارهای مدیریت پروژه سازمانی بر اساس شناخت بوسیله ارزیابی ، بررسی و بازنگری یافته ها ، تعیین سطح درستی از مدیریت پروژه سازمانی برای سازمان ، پیاده سازی بهبودها برای تحقق سطح صحیحی از مدیریت پروژه سازمانی و بهبود مستمر می باشد.