در راستای استفاده از اسکرام به عنوان متدولوژی توسعه نرم افزار ، پنچ گام وجود دارد که می بایست آنها را را رعایت کنیم.هر یگ از گامها شمامل فعالیتهای متعددی می باشند که در ذیل به آنها اشاره می نمائیم.
1. گام اول : تهیه نسخه پشتیبان محصول

 • تعریف داستانهای کاربریAs a (role) I want (something) so that (benefit))
 • اولویت بندی داستانها 

 

 • تخمین زمان
 • درخواست برای برگزاری جلسه برنامه ریزی اسپرینت

  2. گام دوم: برگزاری جلسه برنامه ریزی اسپرینت

 • آنالیز و ارزیابی پشتیبان محصول
 • مشخص نمودن اهداف اسپرینت
 • تعیین نحوه تحقق اهداف اسپرینت
 • تهیه نسخه پشتیبان اسپرینت (وظایف) از آیتمهای پشتیبان محصول (داستانهای کاربری / قابلیتها )
 • تخمین نسخه پشتیبان اسپرینت بر حسب ساعت

3. گام سوم: انجام اسپرینت

 • تکمیل داستانهای کاربران
 • امکان حذف و یا اضافه نمودن داستان وجود ندارد .
 • برگزاری جلسات روزانه (Daily Standup meeting )
 • نوشتن تست واحد (Unit Test )
 • انجام تست واحد پس از اتمام هر داستان (Unit Test)
 • انجام تست یکپارچه سازی داستانها (Integration test )

4. گام چهام :بررسی اسپرینت

 • دعوت از ذی نفعان برای بررسی خروجی ها
 • بررسی و بازنگری خورجی ها
 • ارائه دعموی برنامه (هر شخص باید کار خود را دمو کند )

5. گام پنجم : بازنگری اسپرینت

 • دعوت از اعضای تیم
 • دعوت از صاحب محصول
 • بررسی نقاط بهبود برروی فرآیندها و رویه ها برای اسپرینت بعدی