پشتیبان محصول (Product Backlog) : پشتیان محصول در واقع نیازمندیهای کاربران است که در قالب لیست تمام کار ها برروی پروژه تعریف می گردد این لیست شامل ایده های مطلوب مانند هر آیتم دارای ارزش برای مشتری و کاربران محصول می باشد و اولیوت بندی تحقق آنها توسط صاحب محصول (The Product Owner ) صورت می گردد .این اولیوت بندی مجددا در آغاز هر اسپرینت بازنگری می شود. در ذیل ساختار پشتبان محصول آورده شده است. 

 

ردیف

داستان کاربر (User Story )

وضعیت (State)

اولویت

تخمین

اسپرینت

اتمام (Done)

 

 

 

 

 

 

 

 
 
با توجه به آماده بودن ساختار فوق الذکر در ابزار MS TFS 2010  پیشنهاد  می گردد از آن استفاده شود چرا که کلیه فعالیتها بصورت اتوماتیک صورت می گیرد.

 

پشتیبان اسپرینت(Sprint Backlog)

در این بخش داستانهای کاربران (User Stories ) بر اساس اولویت بندی های صورت گرفته در پشتیبان محصول انتخاب می گردد و هریک از اعضای تیم می توانند پشتیبان اسپرینت را اضافه ، حذف و یا تغییر دهند .اگر کار غیر واضح بود ، می توان یک پشتیبان اسپرینت یا کد صفر تهریف نمود این اسپرینت در لیست اسپرینتهای قرارداده نمی شود .در انتها نیز می بایست کارهای باقیمانده به محض آنکه بیشتر شناخته شد بروز رسانی شود.

ردیف

داستان کاربر (User Story )

وضعیت (State)

جهت انجام (To Do)

در حال پیشرفت

اتمام (Done)

 

 

 

 

 

 


جلسات برنامه ریزی اسپرینت
در این جلسه صاحب محصول قابلیتها را اولویت بندی نموده و شناسایی مایلستونهای اصلی خارجی و تعهدات کسب و کار مشخص می نماید سپس برنامه ظرفیت منابع برای پروژه تهیه می گردیده است . در ادامه هر آیتم پشتیبان تخمین زده شده است (اصولا تخمینهای سطوح کلان با صحت +/- 50% صورت می گیرد ) .تیم آن دسته آیتمهایی را از پشتیبان محصول انتخاب می نماید که متعهد به تکمیل آن باشد .