نمای کلی چارچوب جامع چابک در شکل ذیل نشان داده شده است .لایه نظارت پورتفولیو می تواند برخی از نقاط بررسی مشترک را پیشنهاد دهد و لایه مدیریت پروژه می تواند راهنمای مدیریت انواع مختلف پروژه ها را پیشنهاد دهد. تفاوت بین لایه های مدیریت پروژه و مدیریت چرخه می تواند بینشی در تفاوت بین اجرا پروژه و ایجاد برنامه انتشار در مقابل مدیریت روز به روز چرخه کوتاه را پیشنهاد دهد. سرانجام جداسازی لایه مدیریت چرخه از راهکارهای فنی می تواند در اعلام راهکارهای اصلی فنی در چندین پروژه یا روشهای مدیریت چرخه کمک کند.

 

چارچوب جامع چابکساختار سازمانهای تسهیل دهنده در ایجاد روشهای ترکیبی چابک با توجه به نیازهای خاص خود و قرار گرفتن متدهای مختلف چابک برای هر لایه. چارچوب انعطاف پذیری را در لایه های پائین تر )راهکار فنی( و پایداری کمتر در لایه های بالاتر)نظارت پروژه( ایجاد می کند. این ساختار نشان میدهد که هیچ یک از روش های چابک همه لایه ها را پوشش نمی دهد - در حقیقت، همه روش های چابک استفاده شده در سازمانها دو منظوره می باشند. برای مثال یک سازمان ممکن است از مدیریت پروژه چابک برای لایه مدیریت پروژه ) بعلاوه بخشی از PMBOK ( و از اسکرام برای مدیریت چرخه حیات تولید نرم افزار در لایه فنی استفاده کند. با ترسیم بر روی نقاط قوت چندین روش چابک شرکتها می توانند یک متدلوژی چند وجهی متفاوت را بسازند.

لایه نظارت پورتفولیو

 شرکتها دارای صدها پروژه هستند که برخی از آنها چابک برخی دیگر سنتی برخی از یک روش چابک، برخی دیگر از روش های دیگر چابک و برخی دیگر از روش های ترکیبی بین چابک و سنتی استفاده می کنند. حتی زمانی که یک سازمان متعهد به تحول بزرگ چابک است نیاز به چندین سال، جهت تطبیق دارد.

لایه مدیریت پروژه

لایه مدیریت پروژه تمرکز برروی نمای کاملی از فعالیتهای پروژه/انتشار، کمک به هماهنگی میان تیم های مختلف و مدیریت پروژه های خارجی دارد. علاوه بر این، راهکارهای مدیریت پروژه مانند آنالیز ریسک یا راهکارهای مدیریت قراردادها درپروژه های مختلف، چابک یا غیره مفید است و می تواند در این لایه آورده شود. توجه داشته باشید که لایه های مدیریت پروژه و مدیریت چرخه می توانند رهبر مشترک و یا غیر مشترک داشته باشند )بسته به سایز پروژه(. برای مثال پروژه های بزرگ با چهار تیم ممکن است مدیر چرخه برای هر تیم و یک رهبر تیم داشته باشد.

لایه راهکارهای فنی

راهکارهای فنی در پروژه های نرم افزاری اجرای وسیع از یکپارچه سازی متداول تا برنامه نویسی همزمان 1 )منظور از برنامه نویسی همزمان این است که 2 برنامه نویس همزمان بر روی یک کامپیوتر کار نمایند، یکی از آنها وظیفه ارائه راهکار را دارد و دیگری نوشتن برنامه، این دو نفر جای خود را در بازه های زمانی مختلف عوض می کنند.( از توسعه استخراج تست 1 تا باز سازی 2 می باشد. پروژه های سخت افزاری ممکن است طیف وسیعی از راهکارهای مهندسی، از الکترکال با مکانیکال را بکار گیرند. اگر چه این کتاب تمرکزش بیشتر بر روی سه لایه دیگر است در پیاده سازیمتدهای چابک در طیف گسترده ای از سازمانها تغییر شیوه ها بسیار مهم هستند. برای مثال یکپارچه سازی متداول و تست خودکار هسته اصلی راهکارهای نرم افزار چابک است که نمی توان از آن چشم پوشی نمود. دلیل دیگر جداسازی لایه راهکارهای فنی این است که مدیریت پروژه چابک تمایل بیشتر به انواع مختلف محصول و پروژه دارد.اگر چه خیلی سخت است که مهندسین مکانیک و برق را به سمت روش برنامه نویسی همزمان سوق داد اما راهکارهای نرم افزار چابک ثابت کرده است که برای طیف گسترده ای از فضای توسعه محصول مفید می باشد.