در این مقاله درباره رویدادهای چارچوب اسکرام صحیت می شود .این رویدادهای اساس چارچوب می باشد و تمام اعضای تیم یم بایست به آنها متعهد باشند. اسپرینت : پروژه های اسکروم در توالی اسپرینتها تکامل پیدا می کند و اسپرینت بسیار شبیه به چرخه های متدولوژی XP می باشد .معمولا مدت زمانی بین 2 الی 4 هفته و یا یک ماه کاری می باشد و مدت زمان ثابت که سبب ایجاد ریتم بهتر می شود .محصولات در طی اسپرینت طراحی، برنامه نویسی و تست می شوند.

 

برنامه ریزی اسپرینت (Sprint Planning) : در این جلسه مشخص می شود که چه خروجی های را باید تهیه کنیم و درباره چگونگی تحقق آن را بحث می گردد ،صاحب محصول آیتمهای پشتیبان محصول را نشان می دهدو تمام اعضای تیم درباره آنها صحبت می کنند چرا نیاز است همگی به یک فهم واد درباره آن برسند .


رویدادهای اسکرامبررسی اسپرینت(Sprint Review)
این جلسه در انتهای هر اسپرینت با هدف بررسی خروجی های آن اسپرینت برگزار می گردد و در صورت نیاز مشخص می گردد چه آیتم های در پشتیبان محصول می بایست تغییر کند . در این جلسه تیم توسعه کارهای که به اتمام رسیده است را به نمایش می گذارند و صاحب محصول مشخص می نماید که آیا انها تمام شده اند یا خیر .در این جلسه بر روی آیتهای باقی مانده در پشتیبان محصول نیز بحث می شود و مشخص می شود کدام یک را برای اسپرینت بعدی می بایست انجام شود .

 

بازنگری اسپرینت( Sprint Retrospective)
معمولا در مورد کارهای انجام شده و انجام نشده صحبت می شود و بین 15-30 دقیقه می باشد. اصولا بعد از هر اسپرینت انجام می شود و همه اعضای تیم را در بر می گیرد . معمولا بین 1 تا 2 ساعت می باشد و مشخص می نماید چه کاری انجام می دهیم و چه کاری برای بهتر انجام شدن باید انجام دهیم .اهداف برگزاری این جلسه شامل :
–چه کاری انجام می دهیم
–چه کاری برای بهتر انجام شدن باید انجام دهیم
–چیزهایی که باید در اسپرینت آتی انجام دهیم .

 

جلسات روزانه اسکرام (Daily Stand up Meeting )
هدف از برگزاری این جلسه بررسی وضعیت کار می باشد که شامل پارامترها ذیل می باشد:

  • روزانه
  • 15 دقیقه
  • ایستاده

در این جلسه همه سازمان می توانند شرکت کنند ولی فقط اعضای تیم و اسکروم مستر و صاحب پروژه می توانند صحبت کنند. در واقع این جلسه کمک به اجتناب از برگزاری جلسات غیر ضروری می نماید. در طی این جلسه سوالات ذیل مطرح می شود :
•دیروز چه کاری انجام دادی ؟
•امروز چه کاری انجام خواهی داد ؟
•چه موانعی در پیش روی شما است ؟
باید توجه داشت که در این جلسه مشاجره وجود ندارد و تعاملات تا پایان جلسه ادامه دارد .