در چارچوب اسکرام ، سه نقش اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها و وضایف هر کدام اشاره می نمائیم : صاحب محصول (The Product Owner) مسئولیت بازگشت سرمایه ، مدیریت ریسک ، اولویت بندی قابلیتها مطابق با ارزش بازار و جمع آوری اطلاعات از بر عهده صاحب محصول می باشد .این اطلاعات می بایست از مشتریان ،تیم توسعه ،مدیران ارشد ،رقباء وسایر ذی نفعان تهیه گردد. از دیگر وظایف این نقش تطبیق قابلیتها و اولیت بندی هر چرخه ،در صورت نیاز پذیرش و رد نتایج کار مشخص نمودن برنامه تحقق و ارتباطات با همه می باشد

 

در ذیل شرح اجمالی وظایف صاحب محصول آورده شده است : 

•تعریف قابلیتهای محصول
•مشخص نمودن تاریخ و محتوی انتشار
•مسئولیت سود ده بودن محصول (ROI)
•اولویت نمودن قابلیتها مطابق با ارزش بازار
•تنظیم نمودن قابلیتها و اولیتها هر چرخه
•پذیرش و رد نتایج کار

 اسکروم مستر (The Scrum Master)

اسکرام مستر مسئولیت ارائه خدمات به تیم، حذف موانع پیش روی تولید تیم ،روانسازی تعاملات گروههای تیم برای کمک به تیم در جهت رسیدن به پتانسیلهای بلقوه ،حفاظت تیم،حفاظت تیم از تعاملات بیرونی را برعهده دارد. در ذیل شرح اجمالی وظایف اسکرام مستر آورده شده است :

•پشتیبانی تیم با استفاده از اسکروم
•سازماندهی و روانسازی راهکارهای مرتبط با اسکروم
•اطمینان از عملکرد کامل تیم و اثربخش بودن آن
•قابلیت همکاری نزدیک مطابق با همه نقشها و عملکردها
•محافظت تیم از واسطهای خارجی
•حل موانع
•مونیتور نمودن فرآیندها
•مدیریت تیم
•مسئولیت عملکرد تیم

تیم توسعه (The Development Team)

 تیم توسعه نرم افزار معمولا بین 5-9 نفر می باشد که شامل نقشهای :برنامه نویسان ، آزمونگران ، طراحان واسط کاربری و غیره.اعضا می بایست تمام وقت باشند البته ممکن است استثناء هم وجود داشته باشد (برای مثال مدیر پایگاه داده ) .تیم ها خودشان سازماندهی می شوند (Self–organizing ) و بصورت ایده آل عنوانی ندارند اما بندرت امکان پذیر است .اعضای تیم فقط بین اسپرینتها تغییر می کنند و از بخش مفاهیم تا تحقق محصول درگیر هستند .