امروزه با پیشرفت برق آسای فناوری اطلاعات در زمینه های گوناگون و تسلط بشر بر ابزارها و روشهای قدرتمندی که امکان کنترل و مدیریت این پدیده را در اختیار او قرار می دهند، تطبیق دانسته ها با علم روز امری است که لزوم آن بر هیچ کس پوشیده نیست. در این میان بدون شک پدیده فناوری اطلاعات شاخص ترین و کارآمدترین دانش روز می باشد و به همین دلیل است که کشورهای پیشرفته دنیا توجه و سرمایه گذاری عظیمی را در این حوزه انجام می دهند.

 

تیم های توسعه محصول، پوششی از انقلاب آرام در مهندسی و مدیریت مي باشند که در حال مبارزه برای سازگار شدن هستند. در اكثر صنايع از جمله داروسازی، نرم افزار خودرو سازی، یکپارچه سازی تقاضاهای مشتری برای نوآوری مستمر به تغییر جهت عظیم از حالت انتظار به حالت تطبیق سازی نياز دارد. عدم توجه به اين تغيير جهت سبب نابودی مهندسین، مدیران پروژه و مدیران ارشدي می شود که هنوز دارای ذهنیت سنتي مي باشند. 

 

مدیریت پروژه چابک به عنوان چارچوبی قدرتمند در کنار متدولوژی های توسعه نرم افزار در سال 1994 پا به عرصه ظهور گذاشت. هدف از ارائه چابکی در واقع همسو بودن با توسعه سریع فناوری اطلاعات در جهان بود، چرا که روشهای مدیریت پروژه سنتی سبب می شد که شرکتها نتوانند مضعیت رقابتی خود را در کسب و کار حفظ نماید و این امر سبب شکست آنها در کورس رقابتی می گردید.
متاسفانه امروزه خیلی از سازمانها بر این باوراند که چابکی سبب هرج و مرج و بی نظمی می گردد و این روش تنها برای پروژه های کوچک قابل اجرا است اما در واقع این چنین نیست چرا که در این نوع مدیریت، واژه مدیریت جای خود را به رهبری میدهد و سعی می گردد با رشد و توسعه منابع انسانی، سبب انتقال خود انضباطی و خود سازمان دهی در اعضای تیم شود که این امر سبب بارور شدن اعضای تیم و بلوغ آنها می گردد .

بيانيه چابک "تحویل ارزش به جای روبرو شدن با محدودیت ها" بر روی چگونگي سنجش عملکرد پروژه متمرکز است. اگر چه محدودیت هایی مثل هزینه و زمان، مهم هستند ولی باید برای مشتری در درجه دوم قرار گیرد. اغلب ما بر روی چیزی که به راحتی سنجش پذير است و ویژگیهای مهم را نادیده می گیرد، تمرکز می کنیم که سختتر از تعیین کمیت است. هدف توسعه چابک، پيروي و تمرکز بر روی مهم ترین چیزهاست و ارزش در جايگاه بالايي قرار می گیرد. 

"اگر می خواهی قایقت زودتر به مقصد برسد، آسانترین راه حل این است که تعداد لنگرها را کم کنی تا اینکه به توان قایقت اضافه کنی."

  •  

بیانیه چابک (Agile Manifest )
•رفتارها و فعالیتها ،بر فرآیندها و ابزارها ارجحیت دارند
•تمرکز بر روی تولید نرم افزار ، بر مستند سازی جامع ارجحیت دارد
•اجماع مشتریان ،بر رایزنیهای قرارداد ارجحیت دارد
•پاسخ به تغییرات ،بر پیروی کردن یک برنامه ارجحیت دارد