کارگاه مدیریت طرح و برنامه

 • ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرح

  ارتباط بین مدیریت طرح و نظارت بر طرحاستقرار رابطه همکاری مناسب بین افراد مسول در مدیریت طرح و نظارت بر طرح برای موفقیت طرح ها در تحویل

  ...
 • کارگاه مدیریت طرح و برنامه

  دوره مدیریت طرح و برنامه (PgMP)

  موضوع مدیریت طرح از سالهای بسیار دور مد نظر بسیاری از سازمان های پروژه محور بوده است، تضمین موفقیت و تحقق مزایا در چندین پروژه مرتبط با هم، همواره دغدغه مدیران ارشد سازمان بوده است، لذا انجمن های مختلفی تاسیس و کتابهای مختلفی درباره این موضوع 

  ...