خدمات و وظایف دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  • استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

    همزمان با توسعه علم مدیریت پروژه و نفوذ روز افزون آن در شرکتها ، نیازهای ثانویه ای در جهت مدیریت بهتر پروژه ها برای سازمانها بوجود آمد ، یکی از نیازها وجود دفاتر مدیریت پروژه بود ، معمولا پس از ارتقائ سطح بلوغ مدیریت پروژه ، سازمانها وجود مرکزی جهت تعالی و پشتیبانی

    ...
  • خدمات و وظایف دفتر مدیریت پروژه (PMO)

    در ابتدا این سوال برای برای مخاطبان این مستند پیش می آید که دفتر مدیریت پروژه چیست  و لزوم اصلی راه اندازی چگونه است ؟در واقع دفتر مدیریت پروژه واحد متمرکز سازمانی می باشد که هدایت مدیریت پروژه تحت نظر آن می باشد.و در واقع نظارت بر مدیریت پروژه

    ...