استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  • استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

    همزمان با توسعه علم مدیریت پروژه و نفوذ روز افزون آن در شرکتها ، نیازهای ثانویه ای در جهت مدیریت بهتر پروژه ها برای سازمانها بوجود آمد ، یکی از نیازها وجود دفاتر مدیریت پروژه بود ، معمولا پس از ارتقائ سطح بلوغ مدیریت پروژه ، سازمانها وجود مرکزی جهت تعالی و پشتیبانی

    ...
  • پیاده سازی دفتر مدیریت پروژه

    امروزه سازمانها ، بیش از بیش به اهمیت نقش دفتر مدیریت پروژه در هدایت پروژه ها پی برده اند .در این مقاله من به این اهمیت اشاره خواهم نمود و در ادامه به چگونگی استقرار و راه اندازی آن و همچنین وبه اجزاء اصلی مورد نیاز برای این کار اشاره خواهم نمود.از

    ...