موفقیت علاوه بر ویژگیهای شخصی نیازمند راهبری توانا است که بتواند گام به گام افراد مختلف را به سر منزل مقصود برساند. توانایی برقراری ارتباط موثر، ترسیم چشم انداز توسعه فردی و کمک به تمرکز بر روی فعالیتهای کلیدی از جمله ویژگی های آقای مهندس فروزش است که موجب شده هر فرد را به طور ویژه و با استفاده اثر بخش از منابع و زمان در دسترس، در مسیر موفقیت هدایت نماید و در نهایت برای فرد و سازمان به عنوان شرکای کلیدی ایجاد ارزش نماید. اینجانب با وجود فعالیت در تیم های مختلف مدیریت پروژه های برون مرزی و تیم های که موفق به کسب جوایز ملی و بین‌المللی مدیریت پروژه شده بود، هیچگاه به فردی با چنین نگرش و توانمندی در ایجاد انگیزه و مربی گری برخورد نکرده بودم و موفقیت خود را مرهون تلاش ایشان می دانم.