ردیف نام ونام خانوادگی نوع مدرک تاریخ اخذ مدرک خدمات
1  محمد سرتیپ   SAFe-Scrum Master 25/05/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
2  پژمان مقبل زاده   SAFe-Scrum Master  21/08/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
3  مجید حمزه پور    SAFe-Scrum Master  14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
4  حامد مالکی    SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
5 صنم درودیان   SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
6 سارا خیراندیش SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
7 زهرا قربانی پور SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
8 سارا اعظمی SAFe-Scrum Master   14/10/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
9  مجید حمزه پور  SAFe-POPM    10/12/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
10  محسن بغدادی  SAFe-POPM     10/12/2019  شرکت در دوره آمادگی آزمون
11 سید علی کسایی زاده SAFe-POPM    10/12/2019 شرکت در دوره آمادگی آزمون
12 لاله ذوالفقاری SAFe-POPM    10/12/2019 شرکت در دوره آمادگی آزمون
13 محسن کاظمی SAFe-POPM    10/12/2019 شرکت در دوره آمادگی آزمون
14 علیرضا قدیری SAFe-Scrum Master 01/05/2020 شرکت در دوره آمادگی آزمون
 15  آتنا علیزاده  SAFe-Scrum Master  01/30/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
16 اکبر اکبرزاده SAFe-Scrum Master 01/30/2020 شرکت در دوره آمادگی آزمون
17  محمد حاجی عباسی SAFe-Scrum Master 02/12/2020 شرکت در دوره آمادگی آزمون
18  اندیشه زندی  SAFe-Scrum Master  02/12/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
19  جابر فرهادی   SAFe-Scrum Master  02/12/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
20  علی پیوندزاده  SAFe-Scrum Master  02/14/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
21  اندیشه زندی  SAFe-POPM   02/19/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
22   آتنا علیزاده  SAFe-POPM  02/21/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
23  اکبر اکبرزاده  SAFe-POPM  02/21/2020  شرکت در دوره آمادگی آزمون
24 محمد بزاری SAFe-Scrum Master 02/27/2020 شرکت در دوره آمادگی آزمون
25        
26