دوره مدیریت طرح (PgMP)

  • کارگاه مدیریت طرح و برنامه

    دوره مدیریت طرح و برنامه (PgMP)

    موضوع مدیریت طرح از سالهای بسیار دور مد نظر بسیاری از سازمان های پروژه محور بوده است، تضمین موفقیت و تحقق مزایا در چندین پروژه مرتبط با هم، همواره دغدغه مدیران ارشد سازمان بوده است، لذا انجمن های مختلفی تاسیس و کتابهای مختلفی درباره این موضوع 

    ...