دفتر مدیریت پروژه (PMO)

  • استقرار دفتر مدیریت پروژه (PMO)

    همزمان با توسعه علم مدیریت پروژه و نفوذ روز افزون آن در شرکتها ، نیازهای ثانویه ای در جهت مدیریت بهتر پروژه ها برای سازمانها بوجود آمد ، یکی از نیازها وجود دفاتر مدیریت پروژه بود ، معمولا پس از ارتقائ سطح بلوغ مدیریت پروژه ، سازمانها وجود مرکزی جهت تعالی و پشتیبانی

    ...