استهلاک (Depreciation)

دارایی های بزرگ (برای مثال : تجهیزات) خریداری شده توسط یک شرکت در طول زمان ارزش خود را ازدست می دهد. در استانداردهای حسابداری به این حالت استهلاک می گویند. چند روش برای محاسبه استهلاک استفاده می شود که در ذیل قابل رویت می باشد: 1. استهلاک خط راست (Straight Line Depredation) : در واقع مقدار ثابتی از استهلاک است که هر ساله از تجهیزات کم می شود. به عنوان مثال: یک داشتن یک دستگاه لودر که هر ساله 10.000 دلار از ارزش آن کاسته می شود.

 

 

2.استهلاک شتابی (Accelerated Depredation) : دو شکل از استهلاک شتابی وجود دارد:

- تعادل دو کاهش (Double declining balance)

- مجموع ارقام سال (Sum of the years digits)

استهلاک شتابی سریع تر از استهلاک خط مستقیم می باشد.